För elever

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

APL, eller ”Arbetsplatsförlagt lärande” som det egentligen heter, är för oss på Norrköping Fria Läroverk en naturlig del av en utbildning. APL ska minst vara 15 veckor på samtliga yrkesprogram. Under denna tid får eleverna möjlighet att börja utveckla sina yrkesfärdigheter för att sedan kunna gå stärkta ut i yrkeslivet.

Vi förlägger fyra veckors APL till år två och minst elva veckors APL i år tre. Du kommer att läsa specifika kurser eller delar av kurser under din APL. Dessutom kommer du att göra delar av ditt Gymnasiearbete under din APL-period i trean. Målet med ett yrkesprogram är att du, efter avslutad utbildning, ska vara redo för att arbeta inom yrket eller exempelvis läsa vidare på yrkeshögskola.

Ska du göra praktik?

När du ska ut på APL är det bra att du är väl förberedd. Denna sida innehåller grundläggande information kring vad som förväntas av dig och tips inför din praktikperiod. Av dig som elev förväntas att du är påläst om företaget som du ska göra APL på, och att du lever upp till företagets regler. Du ska vara noga med att hålla tider och kontakta företaget om du skulle bli sjuk eller av annan anledning måste vara frånvarande. Du sköter de uppgifter du får samtidigt som du visar din kreativitet och att du kan ta egna initiativ. Genom det kommer du alltid att uppträda som god representant för Fria Läroverken.

Tre tips för en lyckad praktik

1. Fundera noga på var du vill vara. APL är en bra dörröppnare, både för att ta reda på vad du vill jobba med men också till framtida anställningar.

2. Läs på ordentligt om företaget du ska vara på.

3. Ställ frågor. Passa på att ta åt dig av all den kunskap som övriga anställda på din praktikplats kan.

Dokument för nedladdning

Lunchersättning

Är du elev och ska göra APL? Ladda ner och fyll i lunchblanketten. Lämna sedan in den till skolans administratör.

Ladda ner»

Information för dig som tar emot APL-elever

Gemensamt för alla yrkesprogram på Fria Läroverken är att vi arbetar nära verkligheten, och att vi i alla moment utgår från hur eleven ska möta och hantera olika situationer i sitt framtida yrkesliv. Det gör vi genom att sätta ihop teori och praktik i olika arbetsformer såsom projekt, UF-företag och praktik. Vi kallar det entreprenöriellt lärande. Meningen med praktiken är att eleverna ska få prova på arbetslivet, och skapa en samverkan mellan skola, elev och praktikplats.

Alla vinner på en bra praktikplats
Genom att ta emot en elev har ditt företag möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen. Du får dessutom möjlighet att lära känna en blivande branschkollega, eller kanske till och med en blivande arbetskamrat.

Du som tar emot en APL-elev erbjuds en hjälpande hand i vardagen, och du får också ta del av elevens moderna kunskap inom dess yrkesmässiga studieområde. Eleven bidrar också med ett ungdomsperspektiv på den marknad som du och ditt företag verkar på. Under APL-tiden får eleven möjlighet att möta vekligheten och därmed också förankra och praktisera sina kunskaper utanför skolan. Syftet är att tiden ska ge erfarenhet och förbereda för det kommande arbetslivet. Praktiken är en viktig del av studietiden som ger ovärderliga lärdomar om det arbetsmarknaden så starkt efterfrågar, både socialt och kunskapsmässigt.

Vad förväntas av eleven, APL-platsen och skolan?
Regler som gäller på plats. Eleven ska vara noga med att hålla tider och kontakta dig vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro. Eleven ska visa intresse för arbetsuppgifter och arbetskamrater, samt vara kreativ, ta egna initiativ och alltid uppträda som god representant för Norrköping Fria Läroverk.

För att eleven ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin APL, behöver denne en handledare på arbetsplatsen. Handledaren informerar om företaget, visar och hjälper eleven i arbetet samt ger eleven feedback. I slutet av APL-perioden fyller handledaren i en blankett för elevomdöme samt en frånvarorapport, som sedan lämnas till skolan. APL-platsen ansvarar också för elevens säkerhet och ska bedöma om arbetet är lämpligt utifrån elevens förutsättningar.

Skolan förväntas informera APL-platsens handledare om kontaktpersoner och APL-samordnare på skolan. Dessa personer ska alltid finnas till hands för företaget, för att svara på frågor och funderingar angående eleven och utbildningen. Skulle det uppstå problem tar handledaren kontakt med skolan för att gemensamt lösa problemet på ett bra sätt. Skolan har också kontakt med APL-platsen under perioden för att höra hur elevens arbete går.

Vad får eleven göra och inte göra?
Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare även om de inte är anställda. Arbetsplatsen ansvarar därför för att arbetet är säkert för eleven, samt också för bedömning om arbetet är lämpligt för eleven utifrån dennes ålder, mognad och utveckling. Det är viktigt att skyddsombudet på arbetsplatsen underrättas om vilka arbetsuppgifter eleven ska utföra.

Arbetsmiljölagen förbjuder någon som inte har fyllt 18 år att utföra riskfyllda arbetsuppgifter. Exempel på sådana områden finns beskrivna i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om minderåriga (AFS 1996:1). En elev som är under 18 år får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan. Eleven får inte arbeta mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07. Eleven ska ha minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Minst 12 timmar ska ges för nattvila och 36 timmars sammanhängande ledighet ska ges varje vecka.

För en elev som har fyllt 18 år gäller samma regler som för andra vuxna på arbetsplatsen.