Vårt koncept

Dina studier

På Norrköping Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Kunskapsutveckling

– vår viktigaste värdering

 

Varje elev som börjar på Norrköping Fria Läroverk gör det utifrån sina individuella förutsättningar. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans höga mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren. Alla elever ska genomgå en kraftig kunskapsutveckling under tiden hos oss. Det är utan tvekan vår viktigaste uppgift som skola.

Evidens

– vår viktigaste princip

 

Undervisningen på vår skola är evidensbaserad. Det betyder att de metoder vi använder oss av är sådana som forskning har visat har god effekt på lärande. Höga förväntningar, lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback är exempel på evidensbaserade metoder som vi utbildar våra elever genom.

» Därför vet vi att våra elever lär sig så mycket som möjligt.

Ordning och reda

Varför är det så viktigt med ordning och reda?
På Norrköping Fria Läroverk anser vi att ordning och reda är en förutsättning för trivsel och god inlärning. Forskning visar att skolor som fokuserar på ordning och reda också når bättre resultat. Därför är detta något vi arbetar aktivt med och tar på mycket stort allvar.

Det ska kännas bra att gå till skolan
Norrköping Fria Läroverk är en trygg skola med god sammanhållning mellan elever – både inom den egna klassen och mellan eleverna på de olika programmen och årskurserna. Vi jobbar mycket med aktiviteter utanför schemat där vi framför allt har roligt tillsammans. Det skapar trygghet och leder till respekt för varandra.

No excuses

Fokus på lösningar – inte problem

På Norrköping Fria Läroverk har vi ett sätt att arbeta som bygger på att varje elev ska kunna ha ambitiösa mål för sin gymnasietid. Skolans roll och ansvar för att hjälpa eleverna att nå sina mål kallar vi för ”No excuses”.

Det viktigaste för oss är att varje elev lyckas med sina gymnasiestudier. Det är många faktorer som spelar in för att det ska bli just så. En av dessa faktorer är kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Detta är vi väldigt noga med, eftersom det ger en tydlig bild av varje enskild elevs utveckling.

När du börjar hos oss, gör du det utifrån dina egna förutsättningar. I ett introsamtal tillsammans med dig sätter vi mål för hur du ska utvecklas under dina år på gymnasiet. Sedan följer vi upp, utvärderar och stöttar dig så att du uppnår dessa mål.

Så här fungerar No excuses:

  • Vi har ett lösningsorienterat förhållningssätt där vi ser möjligheter, inte svårigheter.
  • Introsamtalet ger oss information om dig som elev vilket hjälper oss att arbeta mot uppsatta mål.
  • Vi hjälper dig att ligga i fas med dina mål, så att du inte halkar efter.
  • Om du har något som behöver kompletteras, hjälper vi dig att göra detta så snabbt som möjligt.
  • En deadline ska hållas! Det är stressigt att ligga efter.